สังคมน่ารู้ By ครูสกานต์ เรื่อง ธนาคารและการกู้ยิมเงิน ป.5 (ครูสกานต์ พรหมอินทร์)รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5